Charm ngựa gỗ vẽ tay trang trí giỏ cói/lục bình

Những chú ngựa gỗ cắt gọt 1 cách chính sát bằng máy cắt CNC, chà giũa cẩn thận để không còn dầm vụn. Sau đó được Mây trang trí thủ công từng con một, không con nào giống con nào. các chú ngựa đều là độc bản!